Algemene voorwaarden voor online verkoop

1. Algemeen 
Deze voorwaarden vormen een overeenkomst tussen enerzijds Aca Pharma NV, BE 0416.616.681, met maatschappelijke zetel te 8790 Waregem, Textielstraat 24 hierna omschreven als "Aca Pharma" en anderzijds de personen, hierna omschreven als "de gebruikers" die een aankoop wensen te doen op http://www.acapharma.be, de internetsite van Aca Pharma.

Door u toegang te verschaffen tot de website http://www.acapharma.be stemt u toe de bepalingen van deze algemene voorwaarden na te leven. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn enkel dan tegenstelbaar wanneer zij schriftelijk bevestigd zijn door Aca Pharma. Zelfs dan blijven voor al de overige punten deze algemene voorwaarden van kracht.

2. Voorwerp 
Deze algemene voorwaarden hebben als doelstelling de verkoopsmodaliteiten tussen Aca Pharma en de gebruiker te regelen wat betreft de bestelling, de service, de betaling en de levering. De voorwaarden bepalen de stappen die nodig zijn voor het plaatsen van een bestelling en waarborgen vervolgens de opvolging van de bestelling.

3. Bestelling / Koop 
Om te kunnen bestellen moet de gebruiker zich eerst duidelijk geïdentificeerd hebben door het aanmaken van een login en alle verplichte velden in te vullen.

Hierna kan de gebruiker het artikel aanklikken en het in zijn winkelmandje doen. Na het plaatsen van alle bestellingen wordt een overzicht gegeven van alle bestelde producten dat door de gebruiker moet bevestigd worden.

Er komt een geldige overeenkomst tot stand tussen de gebruiker en Aca Pharma na de bevestiging van de bestelling door de gebruiker via de website http://www.acapharma.be.

Elke bestelling veronderstelt de aanvaarding van de beschrijving en de prijzen van de verkochte producten. Elke overgemaakte bestelling verbindt de klant, doch verbindt ons slechts na schriftelijke bevestiging, levering of facturering.

4. Prijs 
Onze prijzen en prijsbarema's worden gegeven zonder enige verbintenis en kunnen steeds zonder voorafgaandelijke kennisgeving gewijzigd worden. In geval van een prijsverhoging tussen de datum van bestelling en deze van levering, zal de nieuwe prijs toepasselijk op het ogenblik van de levering verschuldigd zijn. In geval van een prijsverhoging heeft de gebruiker wel de mogelijkheid af te zien van zijn bestelling voor de hoeveelheden die nog te leveren zijn aan de verhoogde prijs.

5. Verpakking, omschrijving en andere inlichtingen 
Onze producten worden steeds in bulk of standaardverpakking geleverd. Het door ons aangeduide gewicht, volume en/of aangeduide hoeveelheden gelden als enige basis voor de facturering. Inlichtingen en exoneratiebeding op de verpakking vermeld of in de verpakking ingesloten, maken deel uit van deze algemene voorwaarden.

6. Levering 
De levering gebeurt: 
- ofwel rechtstreeks aan de apotheek 
- ofwel via de groothandel (voor de transferorders) 

Levering is enkel mogelijk binnen België.

De op de website aangegeven leveringstermijnen gelden slechts als indicatie en niet als bindende termijn, tenzij het tegendeel schriftelijk is overeengekomen. De termijnen zijn nooit bindend en kunnen geenszins aanleiding geven tot schadevergoeding uit welken hoofde ook.

Behoudens andersluitende, schriftelijke overeenkomst, reizen onze goederen, zelfs indien de transportkosten bij afzonderlijke, schriftelijke overeenkomst ten onzen laste vallen, voor risico van de koper.

Vanaf de levering draagt de koper het risico van de geleverde goederen, niettegenstaande het eigendomsvoorbehoud in artikel 7.

7. Eigendomsvoorbehoud 
Het eigendomsrecht van de geleverde goederen gaat pas op de koper over op het ogenblik van de volledige betaling van de prijs. Tot op dat ogenblik kunnen en mogen de goederen nooit in pand gegeven worden of verkocht worden en blijft Aca Pharma steeds gerechtigd de hen toebehorende goederen terug te nemen of terug te eisen. Indien Aca Pharma van dit recht gebruik maakt, zal dit slechts een ontbinding van de verkoopovereenkomst inhouden wanneer Aca Pharma dat uitdrukkelijk laat weten. In geval van inbeslagneming van de goederen dient de koper Aca Pharma daarvan op de hoogte te brengen.

8. Betalingsmodaliteiten 
Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst zijn de facturen betaalbaar op de maatschappelijke zetel van de verkoper.

De betaling moet geschieden netto, contant, zonder korting of kosten voor ons, BTW inbegrepen. De niet-betaling op de vervaldag van een aanvaarde wissel of de uitgifte van een cheque zonder dekking maakt onmiddellijk en van rechtswege alle andere vorderingen op de koper eisbaar en geeft ons het recht alle geleverde goederen terug te nemen of terug te eisen.

Het indienen van een al dan niet gegronde klacht schorst geenszins de betalingsverplichtingen van de koper.

Zolang de koper aan zijn betalingsverplichtingen of andere verbintenissen niet heeft voldaan, zijn wij gerechtigd alle verdere leveringen te schorsen.

Ongeacht de overeengekomen betalingsvoorwaarden, verleent de koper ons het recht op elk ogenblik, zelfs voor de eerste levering, het verstrekken van een bankgarantie te eisen als waarborg voor de uitvoering van zijn betalingsverplichtingen. Zolang de verzochte bankgarantie niet is verstrekt, kunnen wij elke levering stopzetten.

Elk niet op de overeengekomen vervaldag betaald bedrag wordt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling vermeerderd met een interest van 15 % per jaar. Bovendien wordt elk niet op de overeengekomen vervaldag betaald bedrag van rechtswege vermeerderd met 15 % met een minimum van 125 euro als forfaitaire vergoeding voor de buitengerechtelijke schade.

9. Waarborgen en klachten 

Elke klacht nopens eventuele onjuistheden in de orderbevestigingen of facturen dient, op straffe van verval, door de koper schriftelijk bij aangetekende brief meegedeeld te worden, binnen de 8 dagen na ontvangst van de orderbevestiging of factuur.

Elk leveringstekort of zichtbaar gebrek moet bij de levering tegensprekelijk met en in aanwezigheid van de vervoerder of zijn afgevaardigde schriftelijk vastgesteld worden door voorbehoud te maken op de vrachtbrief, en dient ons binnen de 8 dagen per aangetekend schrijven meegedeeld te worden. De waarborg van de goederen tegen onzichtbare gebreken is beperkt tot 30 dagen vanaf de dag waarop de goederen geleverd zijn of afgenomen hadden moeten worden. Alle desbetreffende klachten dienen ons binnen de 8 dagen bij aangetekende brief te worden meegedeeld.

Nochtans vervalt elke waarborg tegen zichtbare gebreken indien de goederen reeds bewerkt of verwerkt werden, en, tegen onzichtbare gebreken indien de gebruiksaanwijzing niet werd opgevolgd of de goederen niet oordeelkundig werden behandeld.

Indien de klacht gegrond wordt bevonden, zal Aca Pharma de keuze hebben de geleverde goederen te vervangen of te herstellen. Elke andere schadevergoeding wordt uitgesloten.

10. Overmacht 
Wanneer de leverancier niet kan produceren en/of leveren ten gevolge van overmacht of van bijzondere omstandigheden, zoals gebrek aan grondstoffen, onafhankelijk van onze wil, vervoermoeilijkheden of alle mogelijke conflicten (staat van oorlog, staking, lock-out, onrechtmatige bezetting van lokalen en/of installaties, enz.) kunnen wij afzien van de verdere, gehele of gedeeltelijke uitvoering van de overeenkomst, of de levering verschuiven naar een latere datum dan deze die overeengekomen was, zonder dat de klant enige eis tot schadevergoeding kan laten gelden.

Indien de koper zelf ten gevolge van overmacht of voormelde buitengewone omstandigheden de levering niet kan aanvaarden, zal de factuur op de contractueel voorziene datum van levering worden opgemaakt en zullen alle bijkomende uitzonderlijke bewarings- en leveringskosten door de klant verschuldigd zijn.

11. Ontbinding of verbreking 
De bovenvermelde bepalingen beletten ons geenszins bij wanbetaling, ten laste van de koper de verbreking van de verkoopsovereenkomst vast te stellen en/of ontbinding van rechtswege ervan te vorderen, alsmede de vergoeding van alle schade.

Indien een verkoopsovereenkomst door de koper verbroken wordt of te zijnen laste ontbonden wordt, geheel of gedeeltelijk, zal deze ons een forfaitaire en onverminderbare schadevergoeding verschuldigd zijn, die minstens gelijk is aan 20 % van het bedrag van de ontbonden of verbroken verkoopsovereenkomst of het gedeelte ervan, onverminderd ons recht om daarboven de vergoeding te vorderen van elke andere bijkomende schade en de betaling van de nog te maken kosten om de goederen weer in ons bezit te krijgen en/of opnieuw in hun oorspronkelijke staat te brengen.

12. Aansprakelijkheid 

Aca Pharma heeft voor de toegang tot de site, de bestellingen de levering en de andere diensten slechts een middelenverbintenis.

Aca Pharma kan daarenboven niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele hinder of schade die voortvloeit uit het gebruik van internet, zoals bijvoorbeeld een defect in het systeem, een virus of van om het even welk feit dat door de rechtspraak als overmacht wordt aanzien.

13. Intellectuele eigendom 
Alle elementen van deze site, inclusief de onderliggende technologie, zijn beschermd door [auteursrechten en merken]. Zij zijn exclusieve eigendom van Aca Pharma.

De gebruiker die over een eigen site beschikt en die een automatische link wil instellen tussen zijn site en deze site, moet hiervoor de uitdrukkelijke toestemming vragen aan Aca Pharma. Elke link zal moeten worden verwijderd op eerste verzoek van Aca Pharma.

14. Bewaring en archivering van de transacties 
De bestellingen en facturen worden conform de wettelijke normen op een duurzame en veilige wijze opgeslagen op een informatiedrager.

15. Bescherming privacy 
Aca Pharma behoudt zich het recht voor om de gegevens van de gebruiker te verzamelen - onder meer door het gebruik van cookies - voor het nakomen van de tussen de gebruiker en Aca Pharma gesloten overeenkomst nadat de gebruiker zijn bestelling op de website heeft geplaatst. Deze gegevens worden ook gebruikt voor het toezenden van persoonlijk gerichte aanbiedingen en nieuwsbrieven. Dit doen we echter alleen wanneer de gebuiker daar expliciet toestemming voor geeft.

Bij de aankoop van een produkt wordt de volgende informatie gevraagd : 
- Naam apotheek 
- Naam apotheker 
- APB-nummer 
- Adres 
- Telefoonnummer 
- Email 
- Naam groothandel

De gebruiker kan steeds zijn gegevens consulteren, aanpassen of verwijderen. Hiervoor dient hij te schrijven naar Aca Pharma NV, Textielstraat 24, 8790 Waregem, met een duidelijke vermelding van zijn gegevens.

16. Integraliteit 
De nietigheid van één clausule of een gedeelte ervan, brengt geen nietigheid mee voor de overige bepalingen.

17. Duur 

Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing zolang de diensten van Aca Pharma on line worden aangeboden.

18. Bevoegde jurisdictie 
Deze overeenkomst is onderworpen aan het Belgische recht. Voor alle geschillen met betrekking tot de onderhavige overeenkomst zijn uitsluitend de rechtbanken van Kortrijk bevoegd.

Bijzondere verkoopsvoorwaarden projecten

Verkoopsvoorwaarden
Iedere bestelling zal maar geldig zijn na ondertekening van een geschreven bestelbon. 
Vergunningsaanvragen (zowel bouw- als plaatsingsvergunningen) zijn ten laste van de koper. 
Er zal een extra toeslag gerekend worden voor plaatsing tijdens weekends en feestdagen. 
Garantievoorwaarden

Onze goederen hebben een garantie van 1 jaar vanaf de installatiedatum (= facturatiedatum) 
Deze garantie beperkt zich enkel tot de wisselstukken en de werkuren. 
De garantie heeft geen betrekking op de kosten die gepaard gaan met de herstelling, zoals het transport, montage en demontage 
De volledige betaling van het pakket moet betaald zijn. Een gedeeltelijke betaling van het produkt zal deze garantie annuleren. 
De herstelling moet uitgevoerd worden door een door Aca Pharma geauthoriseerde hersteller. Indien dit niet het geval is, vervalt iedere garantie.

Uitzonderingen 
Volgende zaken vallen niet onder de garantievoorwaarden :
Beschadiging door rampen (bliksem, water, brand, natuurrampen, ongelukken…), overmacht, onjuiste electriciteitsspanning, verwaarlozing van gebruik, vandalisme. 
Onderhoud, tussentijdse revisies, update van software en hardware. 
Defect door manipulatie, wijziging of herstelling van het product door niet geautoriseerde personen.