Legal disclaimer

1. Copyright 

Alle teksten, lay-outs en scripts op deze site zijn eigendom van ACA Pharma. Elke overname of aanpassing van deze teksten – geheel of gedeeltelijk – is verboden tenzij er een voorafgaandelijke schriftelijke toestemming is vanwege ACA Pharma.

Ook voor alle foto’s en afbeeldingen op deze site geldt een copyright. Ook hier is elke overname of aanpassing verboden tenzij er een voorafgaandelijke schriftelijke toestemming is vanwege ACA Pharma.

De gebruiker heeft wel een recht op het gebruik van de teksten en afbeeldingen, namelijk een reproductierecht voor opslag, back-up of afdruk op papier. Dit recht is persoonlijk en mag niet worden overgedragen.

Elk onrechtmatig gebruik van de gegevens op deze site kan leiden tot een burgerrechterlijke of strafrechterlijke vervolging.

2. Aansprakelijkheid 

De gegevens die ACA Pharma op deze site ter beschikking stelt, worden geacht correct te zijn op het ogenblik dat ze gepubliceerd worden. ACA Pharma is evenwel geenszins aansprakelijk voor de juistheid of volledigheid van de informatie die via deze site werd gevonden of uitgewisseld. ACA Pharma waarborgt niet dat de informatie vrij is van virussen. Het gebruik van deze website is aldus op eigen risico.

ACA Pharma wijst elke uitdrukkelijke of impliciete aansprakelijkheid af voor alle rechtstreekse of onrechtstreekse schade veroorzaakt door zijn fout of nalatigheid, zelfs indien deze ernstig is, betreffende de website www.acapharma.be, met inbegrip van, doch zonder beperking, van alle verliezen, beschadigingen aan programma’s of andere gegevens, apparatuur en dergelijke meer.

ACA Pharma kan tevens de toegang tot de site of tot een gedeelte ervan zonder voorafgaande verwittiging onderbreken en behoudt zich het recht voor de functies om de site te raadplegen zonder voorafgaande verwittiging te wijzigen.

De gebruiker van de informatie op deze site ziet af van elke klacht, van welke aard ook, met betrekking tot de op deze site ter beschikking gestelde informatie.

Het raadplegen of het gebruik van deze website impliceert een automatische instemming met de voornoemde afwijzing van aansprakelijkheid